78 %

našich klientů jsme již pomohli najít práci
(dle dostupných údajů v období leden – červen 2021)

Chcete mezi nimi být i vy?

Pomůžeme vám získat
novou práci a cenné příležitosti

Napíšeme Vám úspěšný životopis, motivační dopis nebo profil na LinkedIn, kdy vaše silné stránky předvedeme strategicky v tom nejlepším světle a vše doplníme o ta správná klíčová slova.

Pojďte s námi zazářit!

Na inter­ne­tu najdete spousty šablon ke stažení zdar­ma, ty jsou ale nevhod­né a zas­taralé. S takovým živ­o­topisem jednoduše nemůžete udělat dobrý dojem. Co potře­bu­jete, je pro­fe­sionál­ní CV – takové, které ukáže vaše sil­né stránky v tom nejlepším možném světle.

Na trhu již od roku 2014

Od roku 2014 píšeme tex­ty, které fungují.

Odhalte s námi své sil­né stránky

Získe­jte nezávis­lý názor zkušených konzultantů.

Výhody skvělého profilu

Před­stavte si, že je vám díky vaše­mu skvělé­mu pro­filu nabíd­nu­ta práce. Nová práce vám může přinést lep­ší pod­mínky, např. zvýšení platu až o 50 %, ze 40 tisíc Kč na 60 tisíc Kč, což ročně zna­mená navýšení až o 240 tisíc Kč. Ročně můžete vydělat až desítky tisíc nebo až sta­tisíce navíc. Kolik peněz měsíčně ztrácíte vy tím, že váš pro­fil není vhod­ně napsaný?

V dnešní době je skutečnos­tí, že se na 1 pra­cov­ní pozi­ci hlásí desítky až stovky uchazečů, na pohovor je jich vybráno kolem pěti. A je to právě váš živ­o­topis, moti­vační dopis nebo pro­fil na LinkedIn, který rozhodne, zda-li budete na pohovor pozváni. Je důležité nespoléhat se na vlast­ní literární tal­ent nebo tipy rodiny, ale nechat si pro­fil odborně zpra­co­v­at a získat pro­fe­sionál­ní a nezávis­lý názor třetí strany.

Jarmi­la Doubková
Zak­la­datel­ka CVprofi

Jak bude vše probíhat?

Pro zpra­cov­ání živ­o­topisu budeme potře­bo­vat přehled vašich zkušenos­tí a doved­nos­tí, pří­pad­ně můžete zaslat i nějaké starší CV.

Poté, co obdržíme vaši objed­návku, bude vám přidělen porad­ce podle povolání a kval­i­fikace, které jste dosáhli.

V průběhu zpra­cov­ání vás konzul­tant může kon­tak­to­vat e‑mailem nebo tele­fon­icky, aby si s vámi ujas­nil něk­teré body nebo vys­tavěl slabší oblasti. Je to z důvo­du, aby byl živ­o­topis napros­to v pořád­ku, než vám zašleme finál­ní verzi ke schválení.

Vaše výhody

TROJNÁSOBNÁ KONTROLA

Váš pro­fil pro­jde korek­tur­ou 3 konzul­tan­tů včet­ně jazykové korek­tu­ry a v pří­padě AJ verze také korek­tur­ou od rodilého mluvčího

ZKUŠENOSTI

Využi­jte našich více než 8letých zkušenos­tí s tvor­bou pro­fe­sionál­ních pro­filů na míru

PROFIL NA MÍRU, ŽÁDNÉ ŠABLONY

Každý pro­fil píšeme na míru

UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ HODNOTY

Posílíme vaši osob­ní značku a pomůžeme vám uvě­domit si svo­ji hod­no­tu a své sil­né stránky

ÚSPORA ČASU

Ušetříte až 6 hodin a více času, které byste museli věno­vat sep­sání vlast­ního životopisu

VÍCEJAZYČNÉ VERZE

Živ­o­topis a pro­fil na LinkedIn Vám sepíšeme v českém či anglick­ém jazyce

VÝSLEDKY, máme 78% úspěšnost nalezení zaměstnání

(dle dos­tup­ných úda­jů v období leden – čer­ven 2021)

Proč budete nadšeni?

Živ­o­topis je strate­gický doku­ment. Neztráce­jte při jeho sep­sání čas metodou pokus-omyl!

SLUŽBY NA MÍRU

Od roku 2014 píšeme tex­ty, které fun­gu­jí. Každý živ­o­topis vytváříme na míru a nikdy nepoužíváme stan­dard­i­zo­vané šablony ke stažení zdar­ma, které per­son­al­isté poz­na­jí na první pohled.

UŠETŘÍTE ČAS

Ses­tavení per­fek­t­ního živ­o­topisu zabere 6 hodin a více. Víme, jak nap­sat živ­o­topis, a vy pro­to neb­udete muset mar­nit čas metodou pokus-omyl.

UVĚDOMÍTE SI SVÉ SILNÉ STRÁNKY

V čem jste oprav­du dobří? Při psaní si zjišťu­jeme doplňu­jící infor­ma­ce, aby­chom zdůraznili vaše schop­nos­ti. Posílíme tak i vaše sebevě­domí k pohovoru.

R

NAŠE ZÁRUKY

Pokud vytvořený živ­o­topis nes­plní Vaše očekávání, neváhe­jte nám zaslat své připomínky, rádi ho upravíme k vaší spokojenosti.

i

VERZE ČJ A AJ

Živ­o­topis, moti­vační dopis a LinkedIn pro­fil vám sepíšeme v českém nebo anglick­ém jazyce. Cizo­jazyčné verze vždy procháze­jí korek­tur­ou rodilým mluvčím.

PILUJEME K DOKONALOSTI

Nevíte, jak nap­sat dobrý živ­o­topis, nebo to pořád není ono? Rádi ho upravíme a vyladíme tak, abyste se jím rádi prezentovali.