Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
CVprofi.cz

registrované pod jménem: Jarmila Doubková, identifikační číslo: 87415216, daňové identifikační číslo: CZ8458232090, zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Praha 10 pod č.j.: MCP2/100967/2011/OZ-REG/Eng, pro prodej služeb zahrnující psaní životopisů a motivační dopisů, e-booků, jejich překlady a korektury, tvorbu profilů na profesních síti a profesní coaching, poskytované na internetové adrese www.cvprofi.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) CVprofi.cz, registrované pod jménem Jarmila Doubková, se sídlem U Pivovaru 3, 263 01 Dobříš, Česká republika, identifikační číslo: 87415216, daňové identifikační číslo: CZ8458232090, zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Praha 10 pod č.j.: MCP2/100967/2011/OZ-REG/Eng, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cvprofi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní stránky").
1.2.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy obchodně-právních vztahů. Není-li  tedy kupujícím spotřebitel, bude smlouva včetně obchodních podmínek ujednána mezi prodávajícím a kupujícím individuálně zasláním objednávky kupujícím na adresu: zakaznickyservis@cvprofi.com, kdy kupní smlouva bude uzavřena mo-mentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem na adresu kupujícího.
1.6.    Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či odstranění jakékoliv části webové stránky www.cvprofi.cz a jejího rozhraní či cen služeb, a to bez předchozího upozornění či souhlasu kupujícího.
1.7.    Kupující bere na vědomí, že internetové stránky www.cvprofi.cz nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu stránek, hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
1.8.    Prodávající nenese žádnou odpovědnost za průběh, kvantitu či výsledky přijímacích pohovorů, pracovní uplatnění kupujícího prostřednictvím účtu na profesní síti, či výslednou sebeprezentaci kupujícího.

2.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1.    Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.2.1.    objednávané službě,
2.2.2.     výčet požadavků na dodání podkladů potřebných k poskytnutí služby,
2.2.3.    způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).
2.3.    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.4.    Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.7.    Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.
2.8.    Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud  prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.
2.9.    Prodávající není plátce DPH. Prodávající je plátcem DPH pouze pro přeshraniční transakce. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH v případech, kdy tak stanoví zákon. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.
2.10.    Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen. Výjimkou je  případ odstoupení kupujícího od smlouvy, ve kterém prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (minimálně 20 % sjednané kupní částky za sepsání dokumentu).
2.11.    Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.
2.12.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
2.13.    Na základě vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím vzniká prodávajícímu povinnost do 7 pracovních dnů od doručení všech podkladů dodat 1. návrh písemného vyhotovení objednané služby ve formátu PDF a DOCX (vyjímku představuje služba coachingu a služba ebooků, u které je předmětem plnění zaslání konečného písemného vyhotovení ve formátu PDF, kdy se za řádné splnění smlouvy považuje doručení konečného vyhotovení na elektronickou adresu kupujícího). Pokud kupující zašle nepřesné či neúplné podklady a prodávající musí z těchto důvodů zkontaktovat kupujícího, prodlužuje se tato lhůta vždy o 7 pracovních dnů a počíná běžet dnem doručení podkladů, připomínek nebo námitek kupujícího. Pokud kupující 1. návrh prodávajícího kupujícího akceptuje v plném rozsahu, zašle potvrzení na adresu zakaznickyservis@cvprofi.com, čímž je smlouva řádně splněna. V případě námitek či přípomínek na doplnění výsledné služby je povinen kupující do 10 pracovních dnů od doručení 1. návrhu tyto námitky či připomínky doručit na výše uvedenou adresu. Pokud tak kupující neučiní, považuje prodávající 1. návrh za konečný a smlouvu za řádně splněnou.
2.14.    V případě služby zakládání či úpravy účtu na profesní síti, vzniká kupujícímu na základě smluvního vztahu povinnost odeslat přístupové údaje k profesní síti, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Dále postupuje prodávající a kupující dle bodu 2.13. obchodních podmínek.
2.15.    Kupujícímu v rámci služby sepsání životopisu či motivačního dopisu, či zakládání či úpravy účtu na profesní síti, kde se postupuje procesem uvedeným v bodě 2.13. a 2.14. obchodních podmínek, vzniká zvláštní povinnost před akceptací návrhu v plném rozsahu, řádně zkontrolovat případné chyby a nedostatky v nově vzniklém dokumentu či na nově vzniklém či upraveném účtu profesní síťě, které zašle jako námitky a připomínky na adresu: zakaznickyservis@cvprofi.com. Pokud tak neučiní, nebo tak učiní po lhůtě uvedené v bodě 2.13. obchodních podmínek, prodávající nenese odpovědnost za případné chyby či nedostatky na poskytnuté službě a smlouva se považuje za řádně splněnou.

3.    CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.    Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1451980014/3030, vedený Jarmilou Doubkovou (dále jen „účet prodávajícího“),
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,
 bezhotovostně platební kartou.
3.2.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.3. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
3.3.    Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.4.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.6.    V případě, že kupující uhradí tzv. E-book (manuál Příprava na pohovor nebo ma-nuál Jak zaujmout profilem na profesní síti) a nenalezne v kterékoliv variantě manuálu užitečné informace, má právo požadovat ve lhůtě 7 dnů vrácení zaplacené částky na svůj účet prodávajícím.

4.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
4.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba (včetně poskytovaného datového obsahu) kterou poskytuje, nemá při jeho poskytnutí žádné vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupujícímu odeslal finální podobu:
4.1.1.    má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby - to vše za podmínky, že kupující v případě, že očekával jiné vlastnosti služby, během tvorby návrhu zaslal prodávajícímu námitky či přípomínky na doplnění, kterým bylo důvodně vyhoveno,
4.1.2.    se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
4.1.3.    služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4.2.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1.    Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.
5.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
5.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu o-sobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována GDPR General Data Protection Regulation a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
6.3.   Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou kupujícímu po dobu 3 let. Souhlas pro účely zasílání obchodních sdělení není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kupujícího: zakaznickyservis@cvprofi.com.
6.4.    Bez souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami CVprofi, které obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů a se zpracováním a nakládání s veškerými poskytnutými podklady není možné odeslat objednávku a uzavřít platnou smlouvu.
6.5.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce a poskytnutí podkladů provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
6.6.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh prodávajícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a jsou považované za důvěrné.
6.7.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
6.8.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6.9.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
6.9.1.    požádat prodávajícího o vysvětlení,
6.9.2.    požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
6.10.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.11.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup  služeb na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je právem kupujícího cookies odmítnout.

7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
7.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
7.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování U Pivovaru 3, 263 01 Dobříš, adresa elektronické pošty: zakaznickyservis@cvprofi.com, telefon: 774 889 774.

V Praze dne 1.9.2020